Category Archives: No kabalas avotiem

Tora dēvēta par vidējo līniju

Rabašs „Šelavei Sulam”, 1989./90., 19. raksts „Tora tiek dēvēta par vidējo līniju” (saīsinājumā)

Cilvēkam jātic, ka „nav neviena cita, izņemot Viņu”, ka visu veic Radītājs. Pirms katras darbības jāatceras, ka cilvēkam tiek dota tikai izvēle, par cik „ja ne es sev, tad kurš man?”.

Citiem vārdiem, viss ir atkarīgs no cilvēka izvēles. Taču pēc rīcībām ir jānonāk pie secinājuma, ka viss pakļauts Augstākajai vadībai un cilvēks neko nedara pats.

Jātic, ka Radītājs dod mums vēlmi un tieksmi darīt labus darbus. Taču iekams cilvēks nav izpelnījies, viņš nedrīkst just, it kā Radītājs uzliek viņam pienākumu veikt labus darbus. Tādējādi Radītājs slēpj Sevi nolūka „lo-lišma” ietērpā. (vairāk…)

Miers visai pasaulei

Bāls Sulams, raksts „Miers pasaulē” (fragments)

Miers sabiedrībai un miers visai pasaulei: Nav jāpārstāj brīnīties, ka sajaucu kopā miera jēdzienus vienā sabiedrībā un mieru visā pasaulē, jo patiesībā esam jau sasnieguši tādu līmeni, ka visa pasaule tiek uzskatīta par vienu tautu, vienu sabiedrību, tas ir, katrs cilvēks pasaulē, tā rezultātā, ka nodrošina savu eksistenci uz visas cilvēces rēķina, ir spiests kalpot tai un rūpēties par visas pasaules labumu.

Augstāk mēs jau norādījām indivīda absolūto atkarību no savas sabiedrības, salīdzinot viņu ar mazu ritentiņu mašīnā. Indivīda dzīve un labklājība atkarīgi no tās pašas sabiedrības, un tādējādi sabiedriskais labums un personīgais labums ir viens un tas pats. Pamatoti arī pretējais. Un saskaņā ar to, tajā mērā, kādā cilvēks pakļauts rūpēm par personīgo labumu, viņš katrā ziņā kļūst pakļauts arī sabiedrībai.

Un kāds tad ir šīs sabiedrības loks? Tas nosacīts ar to telpu, no kuras indivīds saņem nepieciešamo. Tā, piemēram, senās vēstures periodā šī telpa tika noteikta ar vienas ģimenes loku. Citiem vārdiem, cilvēkam nebija nepieciešama kāda cita palīdzība, izņemot no ģimenes locekļiem un tad, protams, viņam nenācās būt atkarīgam ne no viena, izņemot savus ģimenes locekļus. (vairāk…)

Kabalistu kritumi

Tad, kad kabalists atrodas garīgajā kritumā, no viņa apziņas izgaist visas viņa iepriekšējās izzināšanas. Jo augstākas viņa augšupejas, jo, tostarp, dziļāki viņa kritumi. Piemērs:

Bāls Šem Tovs (BEŠT) reiz sacīja savam palīgam, ka vēlas nekavējoties doties uz svēto zemi. Viņi devās ar pirmo promejošo kuģi.

Ceļā jūrā sacēlās vētra un aiznesa kuģi nezināmā virzienā. Trešajā dienā vētru nomainīja bezvējš.

Viņi apstādināja kuģi pie vienas salas, un visi devās aplūkot šo salu, par cik jūrniekiem tā nebija pazīstama. Bāls Šem Tovs ar palīgu tālu aizklīda, nomaldījās un nevarēja atrast ceļu atpakaļ uz kuģi. (vairāk…)

Kabalisti – par realitātes uztveri, 9. d.

Piezīmes iekavās – manas

Mums nav nekādas izzināšanas un uztveres nekādā materiālā

Nav iespējams izzzināt būtību ar domu. Vēl vairāk, mums nav dots izzināt pat savu personīgo būtību. Es jūtu un zinu, ka ieņemu pasaulē zināmu apjomu, kas ir ciets, karsts, ko es domāju un tamlīdzīgi, un tas viss izpaužas manas būtības iedarbību rezultātā.

Taču ja man uzdos jautājumu: „Kāda ir tava būtība, no kuras nāk visas šīs izpausmes?”, – es nezināšu, ko atbildēt, jo Vadība novērš būtības izzināšanu, un mēs izzinām tikai darbību veidu un izpausmes, kas nāk no būtības.

Bāls Sulams. Ievads Zoar Grāmatā, 12. p.

Avots krievu valodā

Mērojot kabalistu ceļu, 3.d.

Cilvēkam pastāv izvēles brīvība – atrast vietu, kur atrodas taisnie, un pieņemt viņu varu pār sevi. Tad viņš saņems spēkus, kuri pietrūkst viņa paša dabai.

Šeit slēpjas taisno izklīšanas pa visām paaudzēm cēlonis, – lai katrā paaudzē cilvēku masām būtu pie kā vērsties, piestiprināties un saņemt no viņiem spēkus, kas nepieciešami, lai sasniegtu taisnā pakāpi. Pateicoties tam, tas kurš mēro ceļu augšup, kļūst par taisno.

Bāls Sulams „Šamati”, 99. „Grēcinieks vai taisnais – nav sacīts”

Avots krievu valodā

Kopējās dvēseles gaisma

Mēs visi bijām viena dvēsele, kura sadalījās vairums egoistiskās daļās. Ko tas nozīmē? Kā atgriezties sākotnējā stāvoklī? Un kas ir tas spēks, kurš atgriež sašķeltās daļas sākotnējā stāvoklī?

Bāls Sulams „Gudrības augļi”, Sarunas, „600 tūkstoši dvēseļu”: Pēc manām domām, patiesībā pasaulē nav nekā, izņemot vienu dvēseli, kā sacīts (Berešit, 2:7): „Un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvēseli”. Tā pati dvēsele atrodas visos Israēla dēlos – katrā, pilnībā kā Ādamā Rišonā.

Turklāt garīgais nedalās un nešķeļas daļās, kā tas piemīt materiālajam. Un 600 tūkstošos daļās un vairums garīgajās dzirkstelēs dvēsele sadalās ar ķermeņa spēku, kas piemīt katram. Citiem vārdiem, sākumā ķermenis pilnīgi atdala un novērš no tā dvēseļu starojumu. Taču ar Toras un baušļu spēku ķermenis attīrās, un atbilstoši attīrīšanās mēram, tajā pašā pakāpē kopējā dvēsele tam staro.

Avots krievu valodā

Par Bāla Sulama dižumu, 4.d.

Es – pirmais, kurš skaidro kabalu saknes ar zaru, cēloņa ar sekām saiknē. To sapratis, jebkurš cilvēks spēs pats tālāk izprast jebkuru kabalistisko tekstu.

Bāls Sulams. Kabalas zinātne un tās būtība.

Iespējas fakts radīt komentāru „Sulam” grāmatai „Zoar” ir tiešs pierādījums tam, ka mēs jau atrodamies pilnīgas labošanās perioda sākumā, paaudzē, par kuru sacīts: „Un Zeme piepildīsies ar Radītāja atklāsmi”.

Bāls Sulams. Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam.

Avots krievu valodā

Par Bāla Sulama dižumu, 3.d.

Priecājos, ka esmu radīts paaudzē, kurā ir jau atļauts atklāt Kabalas zinātni, un man dota atļauja un metodika, lai īstenotu šo pirmo kabalas atklāšanu pasaulē. Šī apstākļa cēlonis nav manī, bet gan manas paaudzes īpatnībā.

Bāls Sulams. Kabalas zinātne un tās būtība.

Cēlonis, ka es atklāju kabalu, nav manī, bet tajā apstāklī, ka mana paaudze – tā ir pēdējā paaudze, kura atrodas uz pilnīgas labošanās un apslēptās pasaules atklāšanas sliekšņa.

Bāls Sulams. Mašiaha taures rags.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par brīvo izvēli, 1.d.

Piezīmes iekavās – manas.

Vai cilvēkam ir brīva izvēle?

Katrs no mums ir sava veida mašīna, kas radīta un darbojas saskaņā ar divu ārējo spēku – baudas un ciešanu – norādījumiem, kuras velk un pastumj mūs uz priekšu pretim savai vēlmei, uz turieni, kur tā vēlas. Tāpēc nav vispār neviena, kam būtu vismaz kāda patstāvība.

Bāls Sulams. Gribas brīvība (vairāk…)

Kabalisti – par izvēles brīvību, 4. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Apkārtnes ietekme uz cilvēku

No paša dzīves sākuma pastāv brīva iespēja izvēlēties apkārtni, kura ietver sevī grāmatas un skolotājus, kuri veicinās labas domas. Ja to neizdarīs, tad noteikti nokļūs sliktas apkārtnes ietekmē, kura ir vairumā, un šķiet daudzkārt pievilcīgāka, taču tā novedīs pie ļaundarības. Un sodu nesīs nevis par sliktām domām un darbiem, kur jau nav izvēles, bet par sliktu apkārtnes izvēli, jo tajā bija izvēles iespēja.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Tas, kurš katru savas dzīves mirkli pieliek pūles, lai izvēlētos labāku vidi, izpelnas apbalvojumu. Taču ne jau par labiem darbiem un domām, kas vides ietekmē rodas piespiesti, bet par centieniem katrreiz izvēlēties arvien labāku apkārtni, kura izraisa šīs domas un darbus.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Avots krievu valodā