Monthly Archives: oktobris 2016

Kādēļ labot iluzoru pasauli?

Jautājums: Kādēļ nodarboties ar šīs pasaules labošanu, kāpēc tiekties uzlabot dzīvi, gūt laimi, ja visa šī pasaule, atbilstoši kabalai, ir iluzora?

Atbilde: Šī ilūzija mums ir dota, lai mēs no tās atbrīvotos!

Mēs nelabojam šo pasauli – tai nav nepieciešama labošana! Un mūs šajā stāvoklī, kādā šajā pasaulē atrodamies, nav ko labot. (vairāk…)

Ja vēlies būt kopā ar Radītāju

Kas (Dievs) bāreņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu un kas mīl svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes. [Tora, Devarim, Ekev, 10:18]

Bārenis, atraitne, atnācējs, ir tās vēlmes, kuras mums šķiet necienīgas, lai tām pievērstu uzmanību, tās šķiet nepiederošas, neievērojamas, nevajadzīgas, nesvarīgas. (vairāk…)

Atdalīšanās no labestības avota

Jautājums: Kabala ir zinātne par augstākās baudas saņemšanu, taču jūs apgalvojat, ka patiesību iespējams atklāt caur ciešanām. Kur ir patiesība? Vai mēs esam nolemti ciest?

Atbilde: Neviens nav nolemts ciešanām. Gluži otrādi, kabala ir zinātne ar kuras palīdzību mēs izzinām Augstāko spēku un no šī spēka nāk tikai labestība. Taču, lai šo labestību sajustu ir nepieciešams sajust tam pretējas sajūtas. Tomēr, tādēļ mums nav nepieciešams ieslīgt ciešanās, pietiekoši tikai saprast to avotu. Tā ir liela atšķirība.

Es ciešu tādēļ, ka esmu atdalīts no labestības avota, taču labestība tiek sasniegta tikai labestībā. Kabalā ciešanas tiek sajustas savādāk nekā materiālajā pasaulē – no piepildījuma trūkuma, bet gan no tā, ka nav iespējas dod. Kā cieš govs, kura vēlas pabarot telēnu, plīstot pušu no piena pārpilnības.

No nodarbības krievu valodā, 15.05.2016.

Avots krievu valodā

Kas ir „ticība”?

Jautājums: Kāpēc Jūs nepārtraukti runājat par ticību, kabala taču ir zinātne, izzināšana, bet ticība ir filozofisks, reliģiozs jēdziens?

Atbilde: Par ticību dēvē atdeves īpašību. Mūsu pasaulē šādas īpašības nav, jo, ja es kaut ko dodu, tad to daru ar mērķi saņemt – vienkārši tāpat dot es nespēju. (vairāk…)

Reakcija uz negatīvu attieksmi

Jautājums: Vai vislabāk ir attiekties pret cilvēka tā kā viņš attiecas pret tevi? Kādu labošanos saņems cilvēks, kurš nepārtraukti tenko un ceļ neslavu tuvākajam?

Atbilde: Nekādā gadījumā nevajadzētu atbildēt uz cilvēka negatīvu attieksmi ar tādu pašu attieksmi! Tieši pretēji, nepieciešams parādīt pareizu attieksmi, demonstratīvi, pārspīlēti spēlēt, ka tu pret viņu attiecies labi.

Ja viņš pareizi reaģēs, tad labi, ja nē – atslēdzies no viņa. Tas nozīmē, ka viņš vēl nav spējīgs saprast un pareizi novērtēt tavu attieksmi pret viņu.

No nodarbības krievu valodā, 01.05.2016.

Avots krievu valodā

No tēva dēlam

Un Israēla bērni devās ceļā no Beērot – Benei – Jaākanas uz Mozeru; tur Ārons nomira, un viņu tur arī apglabāja, bet viņa dēls Ēleāzars kļuva par priesteri viņa vietā. Un no turienes tie aizgāja uz Gudgodu, bet no Gudgodas uz Jotbatu – tā ir ar ūdens straumēm bagāta zeme. [Tora, Devarim, Ekev, 10:06 – 10:07]

Garīgajā pasaulē nāve nav sods vai kaut kas briesmīgs. Kad tēva vietā atnāk dēls, tas nozīmē pacelšanos augšup uz nākamo līmeni, kā piemērā ar Āronu. (vairāk…)

Kā ātri sasniegt garīgumu?

Jautājums: Vai ir kādi kabalas avoti, kuri būtu īsi un ātri apgūstami, lai sasniegtu garīgumu?

Atbilde: Lieta tā, ka var ātri apmācīt un ātri apgūt, taču, kā tajā iekļauties ir atkarīgs no jums. Un šeit es jums nevaru sniegt nekādu garantiju, jo visu nosaka tas kādā veidā jūs būsiet saistīti ar biedriem. (vairāk…)

Kā neuztvert aizvainojumu

Jautājums: Kā attiekties pret principu „Acs pret aci, zobs pret zobu”?

Atbilde: Tas ir nepareizs teiciena traktējums, kurš tiek saprasts kā pienākums kaitēt otram par to, ka viņš it kā ir darījis man sliktu. (vairāk…)

Paradīzes dārzs ir cilvēkā

Kad jūs dzirdējāt no tumsas Viņa balsi, bet kalns dega vienās ugunīs, tad jūs nācāt pie manis – visi jūsu cilšu galvenie un jūsu vecaji – un sacījāt: redzi, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir licis mums redzēt Savu godību un Savu varenību, un mēs esam no uguns Viņa balsi dzirdējuši.

Šodien mēs esam redzējuši, ka Dievs ar cilvēkiem ir runājis un ka tie tomēr paliek dzīvi. Bet kāpēc mums tieši tagad būtu jāmirst? Šī lielā uguns mūs aprīs; ja mēs Tā Kunga, sava Dieva, balsi vēl turpmāk dzirdētu, tad mums ir jāmirst.  (vairāk…)

Harmonijā ar visaptverošo dabu

Kad cilvēks nonāk vispārējās dabas sistēmā un sevi tai piemēro, visos līmeņos pilda visus tās likumus, viņš nonāk līdzsvarā, harmonijā ar dabu, gan garīgo, gan materiālo, jo tas viss ir viens veselums. Mums šķiet, ka tās ir dažādas lietas, jo mēs tās vēl neuztveram kā vienotu veselumu.

Mēs dabā daudz ko neievērojam, jo pat materiālajā pasaulē mēs redzam tikai nelielu tās fragmentu. (vairāk…)