Evolūcija novedīs pie nepieciešamības pēc kabalas

Viedoklis (A.Repins, f. z. k.): Globalizācijas fenomens satur:

1. Globalizācija ekonomiskajā jomā – pasaules saimnieciskās sistēmas izveidošana uz pasaules tirgus bāzes.

2. Vienota informācijas telpa – vienota planetārā informācijas tīkla izveidošana.

3. Vienota sociāli vēsturiskā telpa – planetārā sociuma izveidošana, kas iekļauj daudzveidīgus sociālos subjektus, kas attīstās kopējos vēsturiskajos apstākļos.

4. Politisko institūtu globalizācija – vienotas varas un tiesību sistēmas izveidošana, valsts robežu dzēšana.

5. Vērtību globalizācija – planetārā līmeņa kulturālā identiskuma izveidošana, kas pamatojas uz universālām vispārcilvēciskajām vērtībām.

Biosfēras un sociuma dabiskā evolūcija XX gadsimtā noveda cilvēci pie jaunas kvalitātes, kas pieprasa attiecību optimizāciju planetārā sociuma iekšienē un attiecībās starp sabiedrību un dabu.

No Vernadska viedokļa, tāds optimums ir harmoniskas attiecības noosfēras iekšienē. Tāda harmonija iespējama tikai vienotas planetārās civilizācijas gadījumā.

Atkalapvienošanās un globalizācija ir objektīvs process, kas attīstās dabiski, ar visu planētas iedzīvotāju iesaistīšanu.

Ir izveidojies pasaules tirgus un uz šī pamata ir iespējams racionāli izmantot resursus visu cilvēku interesēs. Globalizācija un atkalapvienošanās iet līdztekus arvien vairāk manāmajam izaicinājumam attiecībā uz nacionālo valsts suverenitāti.

Šī procesa pretrunīgums un sāpīgums iet kopsolī ar etnisku konfliktu, karu, sacelšanos pastiprināšanos, bet kopumā sekmē vienotu attiecību izveidošanu starp valstīm un tautām. Nepieciešama planetārās informācijas telpas izveide. Tas ir nepieciešamais nosacījums globalizācijas un atkalapvienošanās tālākajai attīstībai.

Replika: Man sāpīgi lasīt zinātnieku uzskatus: viņiem visā ir taisnība un viņu domas ir augstas un sirdis ir tīras, taču kā var iedomāties cilvēka izmainīšanos no neapzinātas savas dabas instinktīvas egoistiskās attieksmes pret citiem, lai izmantotu visu apkārt esošo tikai savam labumam – uz atdeves un mīlestības darbībām tikai tuvākā cilvēka labumam un sevī redzot šīs darbības līdzekli.

Turklāt pati daba radīja mūsos tādas īpašības un nav mūsu spēkos sevi izmainīt. Taču kā var izsaukt no dabas spēkus, kas ir spējīgi mūs izmainīt, ja tādi pastāv? – Tas arī ir kabalas studēšanas priekšmets un metodika.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed