Monthly Archives: oktobris 2010

Vai gaidīji glābšanu?…

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 462. p.: Laimīgi taisnie, kuri izpelnījušies to gaišā spoguļa augstāko gaismu, kas staro uz visām pusēm, pa labi un pa kreisi. Katrs no šiem taisnajiem saņem tam pienākošos daļu un katrs saņem pēc saviem darbiem, kurus darījis šajā pasaulē. Taču daži kaunas no tās gaismas, kuru saņēmis viņu biedrs, jo tā staro spēcīgāk. Mēs vēlamies izzināt visas šīs detaļas, saprast, kur tās atrodas, kur ir katra nosaukuma zars un sakne, šī nosaukuma garīgā īpašība, meklējam sevī visas šo īpašību gradācijas, par kurām runā Zoar. Protams, tās visas atrodas tikai mūsos, mūsu vēlmju nedzīvajā, augu, dzīvnieku un cilvēka līmenī, mēs sajūtam tikai realitāti, kas atrodas mūsu dvēseles iekšienē. Jo arī patreiz mēs atrodamies mūsu dvēseles iekšienē, šīs kli – vēlmes iekšienē un visas parādības norisinās tās iekšienē. Bet jebkurā gadījumā, kopā ar iekšējiem meklējumiem, mums pastāvīgi jāatrodas cerībā, ka apkārtējā gaisma iedarbosies uz mums un atvērs mums acis. (vairāk…)

Kabalisti – par slēpto Toru un atklāto Toru, 1. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Toras izzināšana sākas no Noslēpuma un beidzas ar Vienkāršu nozīmi
…Toras četru daļu kārtība “PaRDeS” pēc to zinību līmeņa ir tāda: sākumā izzina Pšat (Vienkāršo), pēc tam Druš (Skaidrojumu), pēc tam Remez (Mājienu) un tikai beigās izzina Sod (Noslēpumu). (Tāds ir neprašu viedoklis Toras izzināšanas kārtībā). Taču Viļņas Gaona lūgšanu grāmatā sacīts, ka Toras izzināšana sākas (tieši) no Sod (kad viss, kas sacīts Torā, cilvēkam ir noslēpums). Pēc tam, kad izzināta Toras slepenā daļa, var izzināt Druš, pēc tam – Remez. (Tikai) pēc tā, kad cilvēks izpelnījies visu trīs Toras daļu atklāsmi, salīdzinājumā ar neprašu viedokli, izpelnas Toras Pšat daļas izzināšanu.
Bāls Sulams. Priekšvārds grāmatai “Panim Meirot”, 1. d.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par kabalas valodu, 16. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kabalistu valoda – tā ir zaru valoda

Visi vārdi, kas tiek izsacīti balsī, nav spējīgi nodot pat viena garīgā jēdziena būtību no tā Dievišķā (atdeves un mīlestības īpašība), kas atrodas ārpus laika, telpas un visa šķietamā. Tikai īpaša valoda, speciāli tam paredzēta – “zaru valoda”, spēj izteikt zaru un to garīgo sakņu savstarpējo attiecību. Taču, neskatoties uz to, ka šai valodai piemīt nesamērojami lielākas iespējas Kabalas zinātnes izpētē, nekā jebkurai citai valodai, to sadzird tikai tie, kuri zina un saprot sakņu un zaru savstarpējo attiecību.

Bāls Sulams “Kabalas zinātnes būtība”.Visi, kas, pateicoties savam darbam, sasnieguši Radītāja gaismu un vēlas, lai visi, kas iet viņu pēdās, arī gūtu baudu no tā, ko viņi jau atklājuši (sasniegtu to pašu), deva nosaukumus katram savam pētījumam, lai tie (kuri iet viņu pēdās) varētu saprast viņu nolūkus un viņu izzināto, pateicoties tam viņiem būs kopīga valoda.
Rabaša Darbi, 2 sējums, 19. vēstule.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par kabalas valodu, 12. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kabalistu valoda – tā ir zaru valoda
Kabalistu valoda – tā ir valoda vārda tiešajā nozīmē, tā ir ļoti precīza attiecībā uz zaru un sakni, cēloni un sekām. Tās īpašā vērtība ir tas, ka šajā valodā var runāt par vissīkākajām detaļām bez ierobežojuma. Ar tās palīdzību tāpat var tieši vērsties pie mūs interesējošās detaļas, nesaistot to ar iepriekšējo vai sekojošo aiz tās.
Bāls Sulams “Kabala un tās būtība”.
Kabalisti radīja plašu vārdu krājumu, pilnīgi pietiekamu sarunas valodai, kas rada apbrīnu iztēlei, kas deva tiem iespēju saskarsmē vienam ar otru runāt par augstāko pasauļu garīgajām saknēm, pat vienkārši nosaucot viens otram zemākā zara nosaukumu, kas precīzi nosacīts šīs pasaules sajūtās. Tas ļauj dzirdošajam saprast augstāko sakni, jo šis materiālais zars skaidri norāda uz sakni, jo tā pēc būtības ir šīs saknes atveidojums.
Bāls Sulams “Kabala un tās būtība”.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par kabalistiem, 28. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Iet kabalistu ceļus
Ņemot vērā, ka pasaulē pastāv tikai viens Augstākais saprāts, kas dalās vairums jautājumu izpētē, ja divi domā par vienu jautājumu, tad, pat ja starp tiem ir atšķirība – tad izpēte notiek tikai saskaņā ar sapratnes lielumu. Ņemot vērā, ka saskaņā ar dabu, mazo absorbē lielais, tad pat mazie, ja tie seko viedā domai, domās par to pašu un gribot negribot savienosies ar viedajiem, un tādā ceļā labosies visa pasaule.
Bāls Sulams “Gudrības Augļi”, Sarunas, “Pastāvīgā bauda un brīnišķīgā verdzība”.

Zoar – spēka avots

Jautājums: Jo vairāk lasu Zoar, jo vairāk izprotu tā spēku. Vai patiešām Zoar Grāmata tik dziļa?
Atbilde: Teikšu vienu: bez Zoar ir grūti. Jūs redzēsiet, ka vairākas reizes dienā sajutīsiet vajadzību atgriezties pie šīs Grāmatas. Neko nevar darīt – tas ir spēka avots.Sākumā, kad cilvēks tikai atver Zoar, viņš nezina, kāpēc šī Grāmata tā pievelk un valdzina, kāpēc viņam tik grūti bez Zoar.Kāds to sāk sajust agrāk, kāds vēlāk un viņam nepieciešams daudz laika, lai novērtētu šajā Grāmatā slēpto spēku.Taču rezultātā visi sāk sajust, ka viņiem trūkst Zoar. Tas ir kā ūdens, kas nepieciešams vairāk nekā barība.

Avots krievu valodā

“Brilles” Zoar Grāmatas lasīšanai

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 528. p.: Tomēr to, ko vēlējās atklāt, viņš neatklāja. Jo viņš vēlējās tiem atklāt “dienu beigas” un ir “labējās beigas” un “kreisās beigas”. Viņš vēlējās tiem atklāt “labējās beigas”, lai izsargātos un attīrītos no priekšādas, kas atrodas “kreisās beigās”; bet tas, ko viņš tiem atklāja, bija zināms un atklāts vēl līdz tam, kad tie ienāca svētajā zemē. Taču pārējos vārdus viņš tiem nevēstīja atklāti un tie slēpti Torā, šajās svētībās. Mums jācenšas atpazīt aprakstāmās parādības – “sevī”, mūsu izlabotajā vēlmē. Jo vairāk tiecamies tās sajust izlabotās vēlmes iekšienē, jo lielāku labojošo gaismu izsaucam. Tā mūs pakāpeniski izlabos un mēs varēsim ieraudzīt patieso ainu. It kā patreiz es kaut ko apskatu bez brillēm, zinot, ka man tās trūkst. Es vēlos redzēt patieso ainu, es saistu savas cerības ar to, ka iegūšu “brilles”, izlabošu savu “redzi” un spēšu ieraudzīt patieso stāvokli. To sevī ietver Zoar Grāmatas lasīšana.

Avots krievu valodā

Vidējā līnija – tā ir dvēsele

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 119. p.: “Tikai tavus tēvus Radītājs vēlējās”. “Tavus tēvus” – patiesībā trīs: Ābramu, Īzaku un Jēkabu. Sacīts: “tikai” – patiešām “tikai”, jo nav nekā vairāk par šiem trim un no tiem atzarojas un nostiprinās visas pārējās – visas BEA pasauļu pakāpes, kas paceļ MAN uz ZON, lai vainagotu Vārdu, tas ir, piesaistīt jaunus mohin Nukvai, dēvētai par Vārdu. Zoar pastāvīgi ved mūs pie vidējās līnijas, visos stāvokļos. Tā ir Zoar misija – pastāvīgi demonstrēt mums, kā mēs varam noregulēt divas līnijas, kuras saņemam no augšienes, no Radītāja, – saņemšanas spēku un atdeves spēku, un izveidot no tām mūsu realitāti, būt augstāk par atdeves spēku, augstāk par saņemšanas spēku, pacelties tiem abiem pāri un saņemt tos tajā mērā, kādā varam iekļaut vienu otrā. (vairāk…)

Izklājot ceļu…

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 551. p.: “Straujš kā ūdens tu nepaliksi”. Jo, kad Rūbena dēli uzsāks karu ar pasauli un uzveiks daudzas tautas, nepaliks viņi ķēniņvalstī, jo viņiem lemts karot svētajā zemē. Aprakstot pasauļu un parādību sistēmu, Zoar Grāmatas autori apraksta garumā veic vairums labojumu šajā vadības sistēmā. Mums šķiet, ka viņi vienkārši stāsta mums par notikumiem, kas norisinājās pagātnē. Taču kabalisti, izejot šos garīgos stāvokļus, par kuriem mums stāsta un atklājot tos attiecībā pret sevi, tādā veidā tos izlabo, sagatavojot mums ceļā jau izlabotu telpu, lai mēs tajā paceltos.

Avots krievu valodā

Divpadsmit saikņu sistēma

Zoar, nodaļa “Vaiehi”, 694. p.: “Lai svētīts to liktenis, kas nodarbojas ar Toru pienācīgā veidā, – lai viņš svētīts šajā pasaulē un lai svētīts nākamajā pasaulē. Līdz šai vietai, Jehudas valdīšanai”, – tas ir, “roka”, kas iekļauta visās trīs līnijās, uz trim debess pusēm: dienvidi-ziemeļi-austrumi. Tās ir tŗīs saiknes: Jehuda-Isašars-Zebulons (kur Jehuda – labās līnijas starojums, Isašars – kreisās līnijas, bet Zebulons – vidējās līnijas), kas veidojas “rokā” – tam nolūkam, lai Jehuda ņemtu pārsvaru pār visu ļauno spēku. (vairāk…)